Kamp

 FUNKSJONER, REGLER OG POENGVERDIER GJELDENDE I KAMP MESTERSKAP

FUNKSJONER

JURYENS OPPGAVER

- Juryen oppnevnes av Master Thach Do Van.
- Juryen representerer Hiep Vo Mon-forbundet og er stevnets øverste ledelse.
- Juryen leder avviklinger av stevnets aktiviteter. Påser at stevnet avvikler i verdige former.
- Juryen kan tilrettevise eller utvise personer som opptrer i strid med Hiep Vo Mon-forbundets regler, eller på annen måte oppfører seg upassende.
- Juryen har ansvar for at informasjon om stevnets aktiviteter når ut til utøvere, ledere og publikum til rett tid.
- Juryen administrerer kampledere og poengdommere.
- Alle utøvere, ledere, medlemmer i Hiep Vo Mon-forbundet og tilskuere må rette seg etter juryens avgjørelse.
- Juryen kan på eget initiativ eller etter klage fra lagleder omgjøre kamputfallet.
- Juryen har ansvar for innveiing og kampoppsett.


KAMPLEDERS OPPGAVER

- Skal lede kampen i henhold til Hiep Vo Mon-systemets reglement på en rettferdig og upartisk måte.
- Må være godkjent som kampleder av Hiep Vo Mon-forbundet.
- Kaller inn kampdeltagerne.
- Hilser til juryen sammen med kampdeltagerene.
- Kommanderer kampdeltagerne til å hilse på hverandre.
- Kontrollerer deltagernes utstyr. Gir deltakerne beskjed om å komplettere dette dersom utstyret er mangelfullt.
- I hendelse av at en eller begge deltagerne har ureglementert utstyr, konfererer kamplederen med juryformann for passende reaksjon overfor deltageren(e).
- Går raskt gjennom kampregler med deltagerne.
- Kampleder starter kamp.
- Reagerer øyeblikkelig når utøvere benytter ureglementerte teknikker. Utdeler advarsel, minuspoeng og diskvalifikasjon i overensstemmelse med kampreglementet.
- Kampleder bryter kampen når:
- en eller begge deltagere går utenfor ringen.
- en eller begge deltagere faller i gulvet som følge av reglementert teknikk eller av
annen grunn.
- Ved skade:
- blødning; kampen stoppes automatisk. Er blødningen følge av reglementert
teknikk dømmes den blødende til taper. Er blødningen følge av ureglementert
teknikk dømmes den blødende til vinner.

- Nedslåing:
Hvis nedslåingen er følge av reglementert teknikk men for hard tildeles den utøveren som utførte teknikken minuspoeng for hard kontakt. Kamplederen kan også vurdere og dømme den nedslåtte til vinner ved å gi diskvalifikasjon til den utøveren som utførte teknikken.
Hvis nedslåingen er følge av ureglementert teknikk dømmes den nedslåtte til vinner.
- Er kampleder i tvil om avgjørelse i løpet av kampen, kan han/hun konferere med juryformann.
- Hvis den ene deltageren er tydelig underlegen i sin motstand kan kampleder etter konferering med juryformann utrope den overlegne til vinner før ordinær tid er omme.
- Ved utløp av ordinær tid bryter kampleder kampen og ber deltagerne sette seg ned med ansikt mot hverandre.
Deretter mottar kampleder dommerpapir fra poengdommerne. Kampleder overrekker så dommerpapirene til juryformann.
- Etter at kampleder er blitt opplyst om vinneren går han/hun tilbake til deltagerne, beordrer disse opp. Vinnerens hånd rekkes i været og han/hun sørger for at kampdeltagerne takker hverandre for innsatsen.
- Kampleder dømmer maks. 3 kamper på rad.


POENGDOMMERS OPPGAVER -2 eller 4 dommere på en kampring

- Gir poeng upartisk og rettferdig for riktig utført teknikk i overensstemmelse med Hiep Vo Mon-systemets kampregler.
- Skal lojalt trekke poeng etter beskjed fra kampleder.
- Poengdommer skylder å gjøre kampleder oppmerksom på hvis en eller begge deltagerne kommer fra sin egen klubb, eller han/hun har et nært forhold til deltagerne som gjør at han/hun ikke kan utføre sin funksjon upartisk.
- Ved kampslutt summeres poengene og vinner angis. Deretter går poengdommerne til kampleder og overlevere dommerpapiret.
- Poengdommer avløses etter maks. 5 kamper.
- Poengdommer administreres og instrueres av juryen.


UTØVERES OPPGAVER

- Har ansvar for å iføre seg korrekt drakt (svart kungfu drakt) med beltet og påbudt beskyttelsesutstyr i god tid før kampens begynnelse.
- Ureglementert/manglende utstyr kan medføre diskvalifikasjon.
- Ureglementert utstyr som kan medføre skade for motstanderen medfører øyeblikkelig diskvalifikasjon.
- Må oppføre seg høflig og sportslig i alle sammenhenger, spesielt ovenfor motstanderen.
- Må adlyde kampleder og jury lojalt, og uten nøling.
- Må oppføre seg høflig mot egen og motstanders sekundant.
- Har 60 sekunder på seg til å stille i ringen etter at han/hun er ropt opp til kampstart. Forsinkelse utover dette medfører automatisk at kampen tapes.
- Etter kampslutt skal utøver ikke kaste utstyret sitt i gulvet eller på en annen måte vise misnøye med sin egen, sin motstanders eller kampleders innsats.

LAGLEDERS OPPGAVER

- Hver deltagende klubb må ha en lagleder.
- Har ansvar for deltagerne og alle klubbmedlemmers oppførsel på og utenfor stevnet.
- Ved ankomst til stevnet plikter han/hun å straks ta kontakt med juryen for instruksjon.
- Lagleder ansvarer for å holde sine deltagere og klubbmedlemmer informert om de ting som juryen bestemmer.
- Har ansvar for at deltagerne innfinner seg med riktig utstyr og til riktig tid til de forskjellig aktivitetene.
- Han er selv sekundant eller påser at det utnevnes en annen sekundant for utøvere.
- Kan klage dommeravgjørelse til juryen.


Sekundant
- Er under lagleder.
- Har ansvar for å bistå utøveren positivt på alle måter under kamp og umiddelbart før og etter kamp.
- Sekundanten kan når som helst trekke utøveren fra kampen. Dette skjer ved å kaste et håndkle inn i ringen, eller på en annen måte gjøre kampleder oppmerksom på at han trekker utøveren.


KAMPREGLER


GODKJENTE TEKNIKKER

- Håndteknikk mot brystkassen, magen, d.v.s fra belte og opp til hals, og mot hodet (markering).
- Fotteknikk mot magen, brystkassen, sidene av brystkasse og hodet (markering).
- Alle hoppspark mot magen, brystkassen, sidene av brystkassen og hodet (markering).
- Feieteknikk med hælen.

Forutsetningen for at et angrep skal gi poeng, er at teknikken utføres korrekt, at det er rettet mot et av de overnevnte punkter. Det skal være lett kontakt, dvs at den som blir truffet må rykke litt tilbake.

Alle hånd- og fotteknikker er tillatt så lenge det ikke er fullkontakt, d.v.s finter er tillatt. Dersom det blir fullkontakt kan deltager idømmes minuspoeng og/eller diskvalifikasjon.


FORBUDTE TEKNIKKER

- Alle slag og spark som treffer hardt mot hodet.
- Alle slag eller spark mot rygg, nyrer eller under beltet.
- Alle teknikker med for hard kontakt.
- Dytting, holding, skalling, biting, og spytting er forbudt.
- Ikke lov å angripe med knær eller albuer.
- Ikke lov å kaste motstanderen ned i gulvet.
- Ikke lov å snu ryggen mot motstanderen med vilje.
- Ikke lov å gå utenfor ringen/markeringslinjen for å unnslippe et angrep.
- Ikke lov å simulere smerte eller skade.
- Ikke lov å angripe på liggende motstander, unntak ved direkte motangrep ved feiing og selvforsvarsteknikk.
- Ikke lov å komme med bemerkninger under eller mellom rundene, eller å oppføre seg usportslig.
- Ikke lov å angripe etter at kampleder har avbrutt kampen.


All overnevnt oppførsel vil medføre advarsel så minuspoeng og/eller øyeblikkelig diskvalifikasjon.

Ved minuspoeng vil deltager automatisk bli trukket 3 poeng. Ved to poengtrekk i kampen vil dette medføre direkte diskvalifikasjon.

DISKVALIFIKASJON

- To poengtrekk (seks poeng) gir diskvalifikasjon.
- Ikke å adlyde kampleders ordrer gir diskvalifikasjon.
- Å skade motstander med ureglementert teknikk gir diskvalifikasjon.
- Å utføre teknikkene for hardt gir diskvalifikasjon.

POENGGIVNING

- Håndtenikk mot magen, brystkassen og hodet (markering) - 1 poeng
(Dette gjelder også for slagserie)
- Fotteknikk mot magen, brystkassen, sidene av brystkassen - 2 poeng
- Fotteknikk mot hodet (markering)- 3 poeng
- Alle hoppspark mot magen, brystkassen, sidene av brystkassen - 3 poeng
- Selvforsvar teknikk - 3 poeng
- Feieteknikk med hæle - 3 poeng
OBS! Dersom utøveren mislykkes med feiing kan motstanderen gå til motangrep med ÉN teknikk; dvs et spark eller et slag og kun markering.
- Alle hoppspark mot hodet (markering) - 5 poeng


KAMPUTFALLET

- Hvis 3 av 4 dommere har en vinner så blir den kåret til vinner.
- Ved uavgjort, d.v.s dommersplittelse 2 mot 2 vil det bli en ekstra runde på 1 min.
Dersom det er uavgjort igjen vil kampleder og jury kåre vinner basert på helhetsvurdering av teknikk.


KAMPTID

- 2 x 2 min. med 1 min. pause mellom rundene i innledende kamper
- 3 x 2 min. med 1 min. pause mellom rundene i finalene.


REGLER FOR KONTAKT

Alle stevner gjennomføres som semikontakt stevner. D.v.s at for hard kontakt mellom utøverne, enten til hode eller kroppen skal føre til at utøveren som utførte teknikken tildeles advarsel så minuspoeng og/eller diskvalifikasjon for hard kontakt.

Kungfu.no