Bestemmelser

 Bestemmelser

§ 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER
 1. Norsk Hiêp Vo Môn Forbund ble stiftet 1. desember, 1995.
 2. Norsk Hiêp Vo Môn Forbund er landets høyeste myndighet innen Hiêp Vo Môn.
 3. Norsk Hiêp Vo Môn Forbund er sammenslutning av de klubber som driver Hiêp Vo Môn innenfor forbundet.
 4. Hiêp Vo Môn er en tradisjonell vietnamesisk idrettskultur.
§ 2 FORMÅL

Norsk Hiêp Vo Môn Forbunds formål er å lede kampkunsten Hiêp Vo Môn og arbeide for dets utbredelse og ivareta stilartens tradisjon og filosofi.

§ 3 MEDLEMMER

 1. For å kunne starte en klubb kreves det at vedkommende har godkjent instruktørsertifikat.
 2. Enhver klubb som trener Hiêp Vo Môn etter det godkjente standardsystemet kan opptas som medlem av Norsk Hiêp Vo Môn Forbund.
 3. Søknad om medlemskap skal sendes til Norsk Hiêp Vo Môn Forbund.
 4. Enkeltpersoner kan stå som direkte medlemmer av Norsk Hiêp Vo Môn Forbund.
 5. Alle medlemmer skal ha samme rettigheter i Norsk Hiêp Vo Môn Forbund uansett kjønn, alder, rase, religion eller politisk tilknytning.
 6. Alle klubber og enkeltpersoner som er tilsluttet forbundet, plikter å rette seg etter Norsk Hiêp Vo Môn Forbunds lover, vedtak og bestemmelser.
 7. Alle navn på klubber skal sendes til Norsk Hiêp Vo Môn Forbund for godkjenning.
 8. Medlemmer/klubber kan ikke være tilsluttet andre kampsportforbund.
§ 4 ARBEIDSOPPGAVER
 1. Norsk Hiêp Vo Môn Forbund skal arrangere Norgesmesterskap i samarbeid med lokal(e) klubb(er).
 2. Norsk Hiêp Vo Môn Forbund skal i samarbeid med internasjonalt godkjent Master utdanne treningsledere, instruktører og kampdommere.
 3. Norsk Hiêp Vo Môn Forbund skal være behjelpelig med å starte nye klubber i Hiêp Vo Môn.
 4. Norsk Hiêp Vo Môn Forbund skal publisere nødvendig materiell om Hiêp Vo Môn.
 5. Norsk Hiêp Vo Môn Forbund skal standardisere mesterskaps- og konkurranseregler og fastsette forskrifter jf. internasjonale regler.
 6. Norsk Hiêp Vo Môn Forbund skal arrangere graderingseksamen og utstede CAP- og DAN-sertifikat.
§ 5 MEDLEMSAVGIFT
 1. Medlemsavgiften fastsettes av Forbundsstyret hvert år.
 2. Medlemsavgiften skal sendes til Norsk Hiêp Vo Môn Forbund sammen med melding om medlemmer.
 3. De som ikke har betalt medlemsavgift ved fristens utløp, skal tilsendes innbetalingsblankett fra klubbens styre eller instruktøren.
 4. Hvis betaling ikke har funnet sted innen 1 måneder etter fristens utløp, skal medlemskapet opphøre.
§ 6 SEKRETARIAT OG OFFISIELT SPRÅK

Offisielt språk i Norsk Hiêp Vo Môn Forbund er norsk og engelsk.

§ 7 ØKONOMI
 1. Norsk Hiêp Vo Môn Forbund skal finansieres på følgende måter:
  1. Medlemsavgift.
  2. Støtte fra klubbene.
  3. Inntekter ved arrangementer.
  4. Donasjoner.
  5. Andre inntekter f.eks som sponsorinntekter.
 2. Norsk Hiêp Vo Môn Forbund skal dekke den daglige driften. Overskudd skal disponeres slik at det er mest hensiktsmessig for å utbre Hiêp Vo Môn i Norge.
 3. Budsjett og regnskap skal legges fram og godkjennes av forbundsstyret.
§8 INNKALLING

Forslag som ønskes behandlet, skal sendes til forbundsstyret i god tid. Forbundsstyret innkaller alle klubbledere/instruktører med minst 4 ukers varsel. Fullstendig sakliste skal sendes ut av forbundsstyret sammen med innkalling.

§9 FORBUNDSSTYRET
 1. Forbundsstyret er det høyeste ansvarlige organet og består av grandmaster/grunnlegger, Mastere, generalsekretær og styremedlemmene. Forbundsstyret skal stå for den daglige ledelse og sette i verk vedtak fattet på styremøtet. Forbundsstyret skal:
  1. Godkjenne de frammøte representantene.
  2. Godkjenne sakliste og forretningsorden.
  3. Velge generalsekretær.
  4. Godkjenne årsregnskap.
  5. Behandle innkommende forslag/saker og innkalle til styremøte.
  6. Fastsette kontigent.
  7. Godkjenne budsjett for kommende år.
  8. Bestemme sted og arrangør for neste års Norgesmesterskap.
 2. Forbundsstyrets medlemmer: Hver klubb kan ha 2 repesentanter i forbundsstyret. Disse skal være instruktører, klubbens formann eller klubbens styremedlem. På styremøtet må en eller begge være tilstede. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør grandmaster/masters stemme utslag.
§ 10 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE
 1. Ekstraordinært styremøte skal holdes dersom:
  1. Et flertall av forbundsstyrets medlemmer krever det.
  2. Over halvparten av de tilsluttede klubber krever det.
 2. Ekstraordinært styremøte innkalles med minst 2 ukers varsel.
 3. Kun den/de saker som har forårsaket ekstraordinært styremøte kan behandles.
§ 11 SANKSJONER
 1. Norsk Hiêp Vo Môn Forbund har følgende sanksjoner mot medlemmer/klubber:
  1. Advarsel
  2. Suspensjon
  3. Eksklusjon
 2. Forbundsstyret kan sette i verk sanksjoner som står i pkt a) 1/., 2/., 3/.
 3. Grandmaster/master og instruktører kan sette i verk sanksjoner som står i pkt a) 1/., 2/., 3/. Eksempelvis hvis et enkelt medlem eller en klubb under trening ikke følger vedtatte lover, regler og forskrifter eller har gitt uttrykk for urespekt til master, instruktør eller andre medlemmer, kan vedkommende ekskluderes av sin master eller instruktør med øyeblikkelig virkning. Et ekskludert medlem kan anke eksklusjonen til forbundsstyret innen 3 uker.
§ 12 OVERGANGSBESTEMMELSER

En utøver kan skifte klubb. Overgangstiden er 3 måneder. I denne tiden kan utøveren ikke delta i graderingseksamen eller konkurranser. Dispensasjon fra regelen om overgangstid gis ikke. Melding om overgang skal sendes til Norsk Hiêp Vo Môn Forbund, der overgangen blir registrert og bekreftet overfor utøveren.

§ 13 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av forbundet må først behandles på ordinært styremøte. Dersom avstemningen blir mindre enn ¾ av de avgitte stemmene, innkalles ekstraordinært styremøte om 6 måneder. Dersom det blir likt utfall, bestemmer forbundsstyret disponeringen av forbundets midler.

§ 14 LOVENDRING

Endring av en eller mange lover kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært styremøte. Endring er gyldig når det blir vedtatt med mer enn 2/3 av de avgitte stemmene. Den nye vedtekten trer i kraft fra samme tidspukt som den nåværende vedtekten trekkes tilbake.

Kungfu.no